direct naar inhoud van 2.4 Beleid deelgemeente
Plan: Delfshaven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1023Delfshaven-oh01

2.4 Beleid deelgemeente

Algemeen

Het deelgemeentelijk beleid geeft de belangen weer van een specieke deelgemeente. Deelgemeenten hebben een adviesrol bij het tot stand komen van Rotterdamse gebiedsbestemmingsplannen en Projectbestemmingsplannen, zodat zij hun beleidsdoelen ook kunnen realiseren. Gebiedsbestemmingsplannen worden door de Raad van Rotterdam vastgesteld. De deelraad van een deelgemeente is bevoegd om wijzigingsplannen vast te stellen.

2.4.1 Masterplan Delfshaven

Vastgesteld op 1 juli 2010 door de deelraad van de deelgemeente Delfshaven

In een Masterplan worden richtinggevende uitspraken gedaan over de gewenste ontwikkelingen in het gebied, zowel programmatisch als ruimtelijk. Het betreft in dit geval een bestaand stedelijk gebied, waar slechts beperkte veranderingen wenselijk en mogelijk zijn. Die zijn grotendeels al vastgelegd in de bestuurlijk vastgestelde “Ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland” (2004). Verder is voor een aantal lopende projecten al eerder een beleidskader vastgesteld en soms een planologische procedure doorlopen.
Inhoudelijk bevat dit Masterplan dan ook nauwelijks nieuw beleid. Het vat wel samen welke beleidskaders relevant zijn en vertaald moeten worden in het nieuwe bestemmingsplan, welke ontwikkelingen er de afgelopen tijd hebben plaatsgevonden én het doet voorstellen voor de wijze van bestemmen.

2.4.2 Ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland

Vastgesteld in 2004 door de deelraad van de deelgemeente Delfshaven

Coolhaveneiland is gunstig gelegen tegen de centrumrand aan. In de nabije omgeving voltrekken zich op dit moment en de nabije toekomst ingrijpende veranderingen. Door deze dynamiek is Coolhaveneiland van kleur aan het verschieten.

De ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland is bedoeld om de koers uit te zetten en mogelijkheden aan te reiken voor publieke en private initiatieven en deze te stimuleren.
In de visie is een nieuw profiel opgesteld voor Coolhaveneiland, dat uitgaat van drie dragers, namelijk kennis, cultuur en historie. Projecten moeten tegen het licht van dit profiel worden gehouden. Aan de hand van een aantal cruciale projecten wordt het profiel concreet gemaakt. Hoofdstuk 4 gaat nader in op deze visie.

2.4.3 Kansen Verzilveren, Gebiedsvisie Delfshaven 2010-2022

Vastgesteld in 2010 door de deelgemeente Delfshaven

Het doel is zowel het vergroten van de kansen voor de bewoners en de ondernemers van Delfshaven als het versterken van de positie van de deelgemeente Delfshaven in het stedelijk en regionaal systeem, zowel op het gebied van de woningmarkt, als op het gebied van onderwijs, economie en cultuur. Met daarbij als achterliggende uitdaging het realiseren van een evenwichtiger balans in 2022 dan nu tussen kansrijke en kansarme inwoners in een deel van de stad, dat door de centrale ligging vooral interessant is voor mensen die centraal-stedelijk in Rotterdam willen wonen met de dynamiek die daarbij hoort.

Op basis van het doel zijn er drie grote opgaven:

• Benutten van de economische kansen die door de ontwikkelingen in Rotterdam-West nú mogelijk zijn.

• Benutten van de woningmarkt als scharnier tussen fysiek en sociaal en het zodoende bewerkstelligen van stijging van het gebied en het vergroten van de mogelijkheden van de bevolking.

• Benutten van het onderwijs en taal als cruciale sleutels voor sociale stijging en sociale participatie van de bewoners.

Naast inzet op drie ‘ontwikkelknoppen’ voor de lange termijn zal de komende bestuursperioden in de wijken gewerkt moet worden aan de klassieke beheeropgaven: veilig, sociale cohesie, schoon en heel. Dat zijn immers de basisvoorwaarden. Zowel in de dagelijkse praktijk van het samenleven in de wijken, als voor versterking van de deelgemeente op termijn, zodat mensen hier graag willen wonen, leren, ondernemen en uitgaan. Beheer is in de praktijk van de uitvoering even belangrijk als ontwikkeling. Deze meerjarenvisie richt zich vooral op de ontwikkelopgaven.

2.4.4 Horecanota Delfshaven

Vastgesteld in 2007 door de deelraad van de deelgemeente Delfshaven

Bij het opstellen van deze deelgemeentelijke Horecanota Delfshaven zijn ontwikkelingen op het gebied van economie, ruimtelijke ordening, milieu en overlast in samenhang bekeken. De deelgemeentelijke nota geeft inzicht in de relatie hiertussen; ze vormt het toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen ten behoeve van een exploitatievergunning en andere vergunningen; de nota vormt een richtinggevend kader voor horecaontwikkelingen. De gemeentelijke visie op de ontwikkeling van de horeca bestaat uit twee uitgangspunten: 1. De markt bepaalt, de gemeente schept de condities en 2. Minder strakke regels, strakker toezicht. De deelgemeente bouwt hierop voort.

In de deelgemeentelijke Horecanota worden de doelstellingen uit de gemeentelijke horecanota aangevuld en uitgewerkt met eigen doelstellingen over zorgvuldige vergunningverlening, handhaving en monitoren van klachten, stimuleren van kwalitatief goede horeca en goed overleg.

Het beleid wordt bepaalt aan de hand van de begrippen ontwikkelen, consolideren en verminderen, waarvan onder bijzondere omstandigheden kan worden afgeweken. Binnen het begrip consolidatie zijn 3 manieren van beperkt ontwikkelen mogelijk: van nachthoreca, van inrichtingen met beperkte openingstijden en van terrassen. Ten slotte geeft de nota aan hoe er gehandhaafd wordt en wat de regels zijn voor terrassen.

Aan de hand van 5 verschillende milieus (uitgaansgebied, gemengd gebied met wonen, voorzieningencluster, Lange Lijnen en woongebied) wordt het beleid gemotiveerd en benoemd volgens de hierboven genoemde begrippen.

Ontwikkelingen worden gestimuleerd aan de Horvathweg / het Spartastadion en het Lloydkwartier en in het plangebied in historisch Delfshaven, op het Coolhaveneiland en langs de Westzeedijk.

Aan de Mathenesserweg, de Grote Visserijstraat, het Hudsonplein, aan de Claes de Vrieselaan en de
Mathenesserlaan / Heemraadssingel en de woongebieden, geldt het beleid ‘terugdringen’.

Voor de overige gebieden luidt het beleid ‘consolideren’.

Drie ontwikkelingsgebieden worden met name genoemd. Dakpark: ruimte voor 1 horecavestiging (liefst maaltijdverstrekker); Pieter de Hoochbrug, zijde Middelland ruimte voor horeca conform bestemmingplan behouden; Nieuwe Binnenweg: nader te bezien.

Plangebied

In de huidige bestemmingsplannen in het plangebied is horeca in sommige bestemmingen standaard toegestaan. Op basis van het huidige horecabeleid wordt die mogelijkheid afgenomen. Dat betekent, zoals hierboven aangegeven staat, dat de bestaande horecavestigingen plus twee nieuwe locaties met een 'horeca' aanduiding op de plankaart vastgelegd worden en zodoende de uitbreidingsmogelijkheid conform het horecabeleid beperkt wordt.

2.4.5 Kamerverhuurbeleid Rotterdam

Vastgesteld in februari 2005 door de deelraad van de deelgemeente Delfshaven

Voor kamers in de particuliere en sociale sector wijst het college gebieden aan waar toevoeging van kamers op basis van leefbaarheidsargumenten wordt verboden, de zogenaamde 0-quota gebieden. Tevens worden enkele beleidsregels gegeven die de uitvoerbaarheid van het beleid vergroten. Voor studentenhuisvesting wordt hierop een uitzondering gemaakt.

Voor elke deelgemeente zijn bepaalde quota gesteld. Een 0-quotum geldt in een beperkt aantal straten, waar nu al veel reguliere verhuurbedrijven zitten of die om andere redenen kwetsbaar zijn. In deze straten mogen geen extra verhuurbedrijven geplaatst worden.

Het gaat in Delfshaven om de volgende straten:

Coolhaven Havenstraat Mathenesserdijk

Pieter de Hoochweg Schans Watergeusstraat

Schoonderloostraat Korte Schoonderloostraat Willem Buytewechstraat