direct naar inhoud van 3.4 Molenbiotoop
Plan: Delfshaven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1023Delfshaven-oh01

3.4 Molenbiotoop

In het plangebied zijn drie molens aanwezig. Ze zijn allemaal gelegen in Historisch Delfshaven. Twee van de drie molens zijn slechts molenstompen.

De provincie hanteert een molenbiotoop voor molens die:

  • geheel of gedeeltelijk beschermd monument zijn;
  • voor molenstompen, die in de redengevende omschrijving vermeld staan als "incomplete'' molens;
  • in afwachting van herstel tijdelijk zonder wieken staan;
  • op de kaart van de Cultuur Historische Hoofdstructuur van de provincie Zuid-Holland staan. In het geval van het plangebied geldt dit alleen voor de Distilleerketel.

De gemeente kan aan molenstompen een bepaalde biotoopwaarde toekennen om de molenstompen als stedelijk ornament te accentueren. Daarnaast kan het beleid van de gemeente zijn om de molenstompen ooit te completeren. Als dat idee bestaat moet voor de toekomst de omgeving 'geconsolideerd' worden. Dit geldt niet voor de twee molenstompen De Graankorrel en Het Vertrouwen. Door te hoog opgaande omringende bebouwing is het technisch onmogelijk de romp als complete draaivaardige molen te herstellen. Bovendien heeft de deelgemeente Delfshaven laten weten niet de ambitie te hebben de molens te complementeren. De molenstompen in Historisch Delfshaven kennen dus geen gemeentelijke beschermingsbiotoop. Enkel de Distilleerketel kent een biotoop.

Goedkeuringscriteria Molenbiotoop

De molenbiotoop heeft tot doel te bepalen of een molen voldoende wind vangt om te draaien. De molenbiotoop is een denkbeeldige cirkel rondom de as van de molen die voldoende wind en zicht op de molen garandeert. De Distilleerketel bevindt zich in stedelijk gebied. De maximale hoogte van de omliggende bebouwing wordt vastgesteld met de volgende formule:

Binnen een straal van 100 m vanaf het middelpunt van de molen mag geen bebouwing of beplanting worden opgericht hoger dan de onderste punt van de verticaal staande wiek. Binnen een straal van 100 tot 400 m vanaf het middelpunt van de molen mag de maximale hoogte van hoogte van bebouwing en beplanting niet meer bedragen dan 1/30 van de afstand tussen bouwwerk en beplanting en het middelpunt van de molen plus de hoogtemaat van de onderste punt van de verticaal staande wiek. Dit wordt de 1 op 30 regel genoemd.

afbeelding "i_NL.IMRO.0599.BP1023Delfshaven-oh01_0003.jpg"

Figuur: Molenbiotoop van "Distilleerketel" (100 en 400-meter zone)

Bij de (mout)molen "Distilleerketel" bedraagt de afstand van het maaiveld tot de onderste punt van de vertikaal staande wiek 13,5 meter. Binnen een straal van 100 m vanaf het middelpunt van de molen mag geen bebouwing of beplanting worden opgericht hoger dan deze 13,5 meter (circa 16m10 + NAP).

Aangezien molen "Distilleerketel" in stedelijk gebied is gelegen, geldt tussen de 100 en 400 meter de 1 op 30-regel. De hoogte van de bebouwing en beplanting mag niet meer zijn dan 1/30 van de afstand tussen bouwerk en molen, gerekend vanaf de onderste punt van de verdicaal staande wiek.

Dit ontwikkeling aan de Oostkousdijk ligt binnen de molenbiotoop. Het betreft hier echter renovatie van de bebouwing. De molenbiotoop is niet in het geding en derhalve niet op de plankaart aangegeven.