direct naar inhoud van 4.1 Inleiding
Plan: Delfshaven
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0599.BP1023Delfshaven-oh01

4.1 Inleiding

In de deelgemeente Delfshaven is een aantal verouderde bestemmingsplannen van kracht. Vijf bestemmingsplannnen die, die tezamen het gebied Coolhaveneiland, Historisch Delfshaven en een klein deel van de wijk Bospolder beslaan, zullen worden herzien tot een nieuw bestemmingsplan, genaamd Bestemmingsplan Delfshaven.

4.1.1 Afstemmen van de verschillende bestemmingsplannen in het gebied

Bestemmingsplannen die in het gebied gelden zijn van oorsprong verschillend en dateren van 1920 tot 1992. Verschillende manieren van bestemmen en verschillende bestemmingen hebben elkaar in de loop van de tijd afgewisseld.

Door deze verschillen zijn bestemmingsplannen ontstaan die ondanks een zelfde beleidsmatige inhoud of doel, er toch geheel anders uitzien en moeilijk vergelijkbaar zijn. Hierdoor ontbreekt het aan duidelijkheid voor de gebruiker van het bestemmingsplan. Naast duidelijkheid voor gebruikers is vergelijkbaarheid van plannen van groot belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te zien. De Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2008) maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een betere dienstverlening en tot een meer effectieve en efficiënte overheid.

4.1.2 Uitgangspunten van het Masterplan Delfshaven

Het in juli 2010 vastgestelde Masterplan Delfshaven vormt de basis voor het nieuwe bestemmingsplan Delfshaven. De daarin beschreven ontwikkelingen krijgen een plek binnen dit bestemmingsplan.

Uitgangspunten bij het Masterplan Delfshaven:

  • het nieuwe bestemmingsplan wordt in hoge mate conserverend bestemd (bestemmen wat er is);
  • het beschermd stadsgezicht Delfshaven wordt ongewijzigd overgenomen, zoals het in het vigerende bestemmingsplan is bestemd (behoudens een enkele marginale correctie);
  • nieuwe projecten die nog lopen worden opgenomen op basis van de randvoorwaarden zoals die door het dagelijks bestuur van de deelgemeente al eerder zijn geaccordeerd;
  • nieuw beleid (t.o.v. de vigerende bestemmingsplannen ) is vastgelegd in de Ontwikkelingsvisie Coohaveneiland. Dit betekent voornamelijk meer ruimte/flexibiliteit voor bedrijvigheid in het creatief kwartier;
  • relevante actuele beleidskaders worden meegenomen, bijvoorbeeld het horecabeleid.
4.1.3 Visie op ontwikkelingen Coolhaveneiland

Deze visie is ontwikkeld door het bureau Reitsma Stedebouw, in opdracht van en in samenwerking met de dS+V, Woonbron Maasoevers, het OBR en de deelgemeente Delfshaven.
Aanleiding tot het opstellen van een dergelijke ontwikkelingsvisie zijn ontwikkelingen in de directe omgeving van Coolhaveneiland: de herstructurering van de wijk Bospolder, de ontwikkeling van het Lloydkwartier, de herinrichting van de Westzeedijk tot Parklane, de uitbreiding van het Erasmus Medisch centrum, enzovoort. Het gebruik van de gebouwen verandert en de vraag naar ruimte voor wonen en werken neemt toe. Door deze ontwikkelingen is Coolhaveneiland van kleur aan het verschieten.

De Ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland geeft de ontwikkelingsrichting van het gebied Coolhaveneiland voor de komende jaren aan. De uitgangspunten genoemd in de visie zijn vastgesteld door de deelgemeente Delfshaven en worden gedragen door bewoners en betrokken partijen in het gebied.

Het is zaak om daar waar mogelijk uitgangspunten uit de Ontwikkelingsvisie Coolhaveneiland te bekrachtigen door de gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken in het nieuwe bestemmingsplan.

Deze gewenste ontwikkelingen moeten wel voldoende zijn uitgewerkt, enige status hebben en vertaald worden in plankaart en regels. Dit maakt een vrije vertaling van uitgangspunten uit de visie in het bestemmingsplan niet mogelijk. Enkel die uitgangspunten, die kunnen voldoen aan bovenstaande criteria kunnen daadwerkelijk worden opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan.

Om toch een eerste basis te leggen voor nog niet uitgewerkte maar wel gewenste ontwikkelingen is het van belang de ontwikkelingsvisie in hoofdlijnen op te nemen in de plantoelichting van het bestemmingsplan. Zo kan deze een eerste basis vormen en onderbouwing voor toekomstige projectbestemmingsplannen.

In de visie zijn vier deelgebieden benoemd en als profiel beoordeeld:

Het Creatief Kwartier, Het Historisch Kwartier, De Werkplaats en De Driehoek.

Creatief kwartier

Het Creatief Kwartier is het oostelijk deel van Coolhaveneiland. Het gebied bevindt zich op het snijpunt van de kennisas door Rotterdam en het audiovisuele Cluster op het Lloydkwartier. Het gebied kenmerkt zicht door grote, vaak monumentale gebouwen, die los staan in de openbare ruimte. Het leent zich goed voor een campusachtige opzet. Daartoe dienen geparkeerde voertuigen bij voorkeur ondergronds gestald te worden en begane grondverdiepingen van gebouwen (deels) openbaar toegankelijk te zijn.

Historisch Kwartier

Het Historisch Kwartier vormt het westelijk deel van Coolhaveneiland. De belangrijkste drager van dit kwartier is de route van Historisch Delfshaven, via Stadtswerf Compagniekwartier – Havenstraat – Oostkousdijk naar het evenemententerrein, het museumschip de Delft en het Veerhuisje. In de toekomst is een rechtstreekse route door middel van twee nieuwe bruggen over de Buizenwaal en de Middenkous gewenst.

Werkplaats

De Werkplaats omvat de gehele noordelijke kade langs de Coolhaven. Deze plek aan en met uitzicht op het water is uniek op Coolhaveneiland. De herinrichting van de kade tot ‘echte openbare ruimte’ is essentieel (betaald parkeren, ruimte voor evenementen). In de plint kunnen werkplaatsen worden ontwikkeld en bovenop het blok is eventueel ruimte voor penthouses. Door het bouwblok kan een doorbraak gemaakt worden, zodat de relatie Coolhaven – Driehoek (Willem Buytewechstraat) verbetert.

Driehoek

De Driehoek vormt het centrale deel van Coolhaveneiland. De komende jaren zal moeten worden bekeken hoe dit deel zich ontwikkelt en op welke wijze het gebied kan transformeren onder invloed van een spin-off van de randen (Creatief Kwartier, Historisch Kwartier, Werkplaats). Aan de hand van ontwikkelingen kan te zijner tijd een toekomstplan worden opgesteld. Door het goed beheren en waar nodig opknappen van de openbare ruimte en de aanwezige bebouwing kan worden voorkomen dat de Driehoek in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

4.1.4 Omgaan met de bestaande autogaragebedrijven

In het plangebied bevinden zich enkele concentraties van autogaragebedrijven. Dit zijn meestal bedrijven in milieucategorie 2, die ook bij een normale bedrijfsvoering toch enige overlast veroorzaken. Het is de concentratie van de activiteiten die ervoor zorgt dat de deelgemeente nu adviseert om deze soort activiteiten zo veel mogelijk te weren. In de regels zijn garagebedrijven uitgesloten, waardoor er geen groei kan plaatsvinden. Voor de bestaande garagebedrijven wordt een uitsterfregeling toegepast. Dat betekent dat de bestaande garagebedrijven niet langer zijn toegestaan op het moment dat het gebruik als zodanig is gewijzigd in een ander toegestaan gebruik. Dit geldt ook voor autowasserijen.